فارسی نهم درس سوم

حجم فایل : 446.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا فارسی نهم
درس : سوم لغات و اصطلاحات :
اندرز : پند ، نصیحت
زنهار : بر حذر باش
نقد : بررسی کردن و آشکار ساختن خوبی ها و زشتی های چیزی
پندار : گمان ، خودپسندی ، فکر
متاع : کالای باارزش ، چیز گران بها
غنیمت شمردن : سود بردن از چیزی ، استفاده کردن از چیزی
عار : عیب و ننگ ، باعث سرافکندگی
بصیرت : زیرکی ، روشن بینی
زنگار : آلودگی و غبار ، زنگ فلزات و آیینه
خروار : خربار ، مقدار بار یک خر ، معادل 300 کیلوگرم
ایّام : روزها ( جمع یوم )
پند : نصیحت
دریغا : افسوس خسرو : پادشاه
موسم : هنگام ، زمان
فرتوت : پیر ، سالخورده
حرص: طمع ، آرزو
هوس : آرزو ، خواسته ی نفس
باطل : بیهوده ، بی فایده دانش ادبی :
متن های تعلیمی :
هدف از این نوشته ها آموزش و اندرز است
در لحن این نوشته ها علاوه بر اینکه روحیه ی نیک اندیشی و خیرخواهی وجود دارد ، نرمی و ملایمت در گفتار نیز هست. که این آرامش و نرم گفتاری باعث افزایش تأثیر کلام اندرزی می شود. البته گاهی اندرز با زنهار و پرهیز همراه است که نباید آن را با لحن دستوری و فرمان یکی دانست. آرایه های ادبی :
پرسش انکاری ( استفهام انکاری )
هرگاه نویسنده و شاعر پرسشی را مطرح کند که هدف از آن گرفتن پاسخ نیست. یعنی پاسخ آن کاملاً واضح و آشکار است و فقط به دلیل تأکید کردن روی اهمیت موضوع و حتمی بودن مطلب ، آن را به صورت پرسشی مطرح می کند مثال :
چو بفروختی از که خواهی خرید ؟ / متاع جوانی به بازار نیست
شاعر می پرسد : کالای جوانی را از چه کسی می خواهی بخری ؟ پاسخ این سؤال واضح است. شاعر قصد تأکید روی این مطلب را دارد که « جوانی به هیچ وجه قابل خریدن و دوباره به دست آوردن نیست »
که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب / یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار
منظور این است که جز خدا هیچ کس نمی تواند میوه ها و سبزه ها را بیافریند. کلمات هم خانواده :
غنی ، اغنیا - احتیاج ، حاجت - یوم ، ایّام - مغتنم ، غنیمت - مبصر ، بصیرت - صبور ، صبر
دوام ، دائم - مساعی ، سعی - سعید ، سعادت خود آزمایی ها و نکات تکمیلی :
ویژگی مشترک آیینه و دوست : هر دوی اینها می توانند عیب ها و نقص های انسان را به او نشان دهند. هنگامی که انسان از عیوب خود مطلع می شود باید در جهت اصلاح آنها تلاش کند. نه اینکه ناراحت و عصبانی شود.
قرابت معنایی با حدیث : المؤمن مرآت المؤمن ( مؤمن آیینه ی مؤمن است )
قرابت معنایی با شعر نظامی : آینه چون شکل تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست
هر کاری به مرور زمان به نتیجه می رسد . باید صبر داشته باشیم و از عجله کردن پرهیز کنیم
همی دانه...